Voor 17:00 besteld zelfde werkdag verzonden Boven 99 euro gratis verzonden binnen Nederland
Showroom te Schiedam
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN AO Core B.V.

1. Toepasselijke voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door AO Core B.V. (hierna te
noemen: “Applied Orange”), uitgebrachte offertes en alle gesloten
overeenkomsten tussen Applied Trading Netherlands en een Afnemer (hierna: “Afnemer”)
inzake de levering of terbeschikkingstelling van
goederen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Afwijkingen of aanvullingen van deze
Algemene Leveringsvoorwaarden behoeven uitdrukkelijke, schriftelijke instemming van
Applied Orange.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van
Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Mocht enige bepaling van deze Algemene Leveringsvoorwaarden naar het oordeel van
de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan
zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de
overige bepalingen zoals opgenomen in onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden
onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien Applied Orange niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zouden zijn, of dat
Applied Orange in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen
de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes en aanbiedingen: totstandkoming overeenkomst

2.1 Tenzij een offerte van Applied Orange uitdrukkelijk een geldigheidsduur
vermeldt, is een offerte van Applied Orange geheel vrijblijvend en komt een
bindende overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging door Applied Trading
Netherlands van een order of orderbevestiging van Afnemer. De bij een offerte behorende afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichtsopgaven e.d. gelden als een benadering, tenzij Applied Orange
uitdrukkelijk heeft verklaard dat deze als een exacte opgave zijn te beschouwen.

3. Prijzen

3.1 Verkoop en levering van goederen geschiedt tegen de op het moment van de
totstandkoming van de overeenkomst door Applied Orange gehanteerde
prijzen.

3.2 Alle door Applied Orange genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting
die in verband met de overeenkomst is verschuldigd. De omzetbelasting wordt afzonderlijk in
rekening gebracht. De genoemde prijzen zijn exclusief eventuele andere van overheidswege
opgelegde heffingen en exclusief eventuele administratie-, transport- of verzendkosten.

3.3 Applied Orange behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen tussen het
moment van het sluiten van de overeenkomst en de datum van aflevering. In geval van een
prijsverhoging zal Applied Orange Afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte
stellen. Afnemer heeft het recht, binnen 10 werkdagen na ontvangst van deze kennisgeving,
de desbetreffende overeenkomst - uitsluitend op grond van orijsverhoging - te ontbinden, door middel van een aan Applied Orange te zenden schriftelijke verklaring, zonder recht op schadevergoeding.

4. Facturering en betaling

4.1 Betaling door Afnemer van de factuur – zonder enige opschorting of verrekening met
enige vordering die Afnemer uit welke hoofde dan ook heeft - dient te geschieden binnen 30
dagen na de factuurdatum op een door Applied Orange aangewezen banken/
of girorekening.

4.2 Indien niet binnen 30 dagen na de factuurdatum volledige betaling van het gefactureerde
bedrag heeft plaatsgevonden is Afnemer onverminderd de overige rechten van Applied Orange vanaf de factuurdatum over het verschuldigde bedrag en zonder nadere
ingebrekestelling wettelijke handelsrente verschuldigd.

4.3 Indien Applied Orange genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen,
komen alle daaraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van
Afnemer. Applied Orange is gerechtigd om, in geval van declaraties die meer
dan 30 dagen na de factuurdatum onbetaald zijn gebleven, buitengerechtelijke kosten ad
15% van het te incasseren bedrag in rekening te brengen met een minimum van EUR 150,--.
De door Afnemer te vergoeden gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren
proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in
overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

4.4 Applied Orange is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens
Afnemer op te schorten, indien Afnemer niet aan al zijn betalings-verplichtingen heeft
voldaan. Deze opschortingsbevoegdheid geldt tot het moment waarop Afnemer zijn
verplichtingen jegens Applied Orange volledig is nagekomen.

4.5 Afnemer kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn als
bedoeld in lid 1 van dit artikel.

5. Levering

5.1 De tussen Applied Orange en Afnemer overeengekomen levertijden gelden
als indicatie en niet als fatale termijn. Applied Orange zal zich inspannen om op
de overeengekomen levertijden te leveren.

5.2 Levering zal plaatsvinden op de plaats van het magazijn van Afnemer, hetzij op een door
Applied Orange en Afnemer overeengekomen plaats, waarbij Applied Orange Afnemer tijdig voor de aflevering in kennis zal stellen van het tijdstip - of in geval
van deelleveranties: de tijdstippen – van levering. Afnemer is verplicht de goederen alsdan af
te nemen, bij gebreke waarvan de door Applied Orange te maken transport- en opslagkosten voor rekeningvan Afnemer zullen komen.

5.3 Indien een besteld goed/bestelde goederen niet meer voorradig is/zijn, zal Applied Orange Afnemer daarvan schriftelijk in kennis stellen. Afnemer heeft het recht
binnen 5 werkdagen na ontvangst van deze kennisgeving de bestelling te annuleren zonder
recht op schadevergoeding. Bij gebreke van een annulering is Applied Orange
gerechtigd de leveringstermijn te verlengen met de tijd die benodigd is om het goed/de goederen weer in haar voorraad op te nemen, zonder recht op schadevergoeding van Afnemer.

5.4 Applied Orange zal de goederen verpakken voor levering volgens de in de
industrie of branche gebruikelijke maatstaven. Indien Afnemer een bijzondere wijze van verpakking verlangt,
zullen de daaraan verbonden meerkosten voor rekening van Afnemer zijn.

6. Eigendomsvoorbehoud en overgang van risico

6.1 Applied Orange behoudt zich de eigendom voor van alle aan Afnemer
geleverde goederen, zolang Afnemer niet volledig heeft voldaan aan al zijn
(betalings)verplichtingen jegens Applied Orange uit hoofde van de
overeenkomst tot levering van de betreffende goederen, alsmede uit hoofde van eventuele
andere overeenkomsten tussen Applied Orange en Afnemer, waaronder
begrepen vorderingen ter zake een tekortschieten in de nakoming van die overeenkomsten.

6.2 Het risico voor de aan Afnemer geleverde goederen gaat steeds, blijvend en volledig
over op Afnemer op het tijdstip van aankomst op de overeengekomen plaats van aflevering.

7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de
overeenkomst die Applied Orange niet kan worden toegerekend, omdat zij niet
te wijten is aan haar schuld en die niet krachtens de wet, rechtshandeling of een in het
verkeer geldende opvatting voor rekening van Applied Orange komt.

7.2 Omstandigheden die tot overmacht leiden zijn in ieder geval (maar niet beperkt tot):
oorlog of daarop lijkende omstandigheden (zoals mobilisatie), stakingen, bedrijfsbezettingen,
explosie, implosie, natuurrampen, brand, blikseminslag, extreme weersomstandigheden,
terrorisme, oproer, sabotage, extreme valutakoersschommelingen, maatregelen of
regelgeving van overheidswege (zoals boycot, import- of exportrestricties, leverings- of productieverboden) en overmachtsituaties bij derden die bij het transport of de productie van de goederen betrokken
zijn.

7.3 In geval van overmacht is Applied Orange gerechtigd de beoogde
leveringstermijn te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt,
zonder recht op schadevergoeding van Afnemer.

7.4 Indien de overmachttoestand evenwel een periode van één jaar heeft geduurd, kan elke
partij de overeenkomst ontbinden zonder recht op schadevergoeding, met dien verstande dat,
indien Afnemer een voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad,
Applied Orange met toepassing van de regels betreffende ongerechtvaardigde
verrijking recht heeft op vergoeding van haar schade tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.

8. Tekortkomingen in goederen

8.1 Indien een Afnemer een klacht heeft over een geleverd goed, heeft Afnemer uitsluitend
recht op - naar keuze van Applied Orange - herstel of vervanging van het goed,
mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. Het betreft een goed waarvan de materialen en/of onderdelen een tekortkoming vertonen
of een goed dat niet voldoet aan eventuele voor dat goed geldende specificaties;
b. De tekortkoming doet zich voor binnen een termijn van 4 maanden na aflevering van het
goed;
c. De Afnemer heeft de tekortkoming binnen 14 dagen nadat deze ontdekt is, of redelijkerwijs
ontdekt had kunnen worden, schriftelijk en met een duidelijke en zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving aan Applied Orange meegedeeld, bij gebreke waarvan elke
aanspraak jegens Applied Orange ter zake de betrokken tekortkoming vervalt.

8.2 Applied Orange kan in voorkomende gevallen het recht op kosteloos herstel
jegens haar toeleverancier inroepen.

8.3 Indien een klacht terecht is, zal Applied Orange naar beste vermogen en
binnen een redelijke termijn eventuele materiaal- en fabricagefouten aan het goed herstellen,
hetzij het goed of onderdelen daarvan vervangen door een nieuw goed, hetzij een
functioneel gelijkwaardig goed. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Applied Orange. Indien sprake is van materiaal- of fabricagefouten komt herstel of
vervanging voor rekening van Applied Orange.

8.4 Indien Applied Orange niet in staat is, of indien redelijkerwijs niet van
Applied Orange gevergd kan worden om het goed met de tekortkoming te
herstellen of te vervangen, zal Applied Orange Afnemer daarvan in kennis
stellen en is Afnemer gerechtigd het goed op kosten van Applied Orange aan
Applied Orange te retourneren. Na ontvangst van een aldus geretourneerd
goed, restitueert Applied Orange het door Afnemer voor dit goed betaalde
bedrag.

8.5 Afnemer is verplicht de retour te zenden goederen in een deugdelijke verpakking te
retourneren.

8.6 De verplichting tot vervanging, herstel of terugname van goederen met een tekortkoming
bestaat niet indien het tekortkomingen betreft die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door Afnemer;
b. van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade;
c. wijzigingen die Afnemer zonder toestemming van Applied Orange aan de
goederen heeft aangebracht of doet aanbrengen;

9. Aansprakelijkheid voor schade

9.1 Indien rechtens komt vast te staan dat Applied Orange jegens Afnemer
aansprakelijk is tot vergoeding van schade, ongeacht de grond waarop de vordering tot
schadevergoeding is gebaseerd, is de aansprakelijkheid van Applied Orange
beperkt, dan wel uitgesloten, volgens hetgeen is bepaald in dit artikel.

9.2 Het recht van Afnemer op schadevergoeding vervalt indien Afnemer niet binnen één
maand na het ontstaan daarvan, of indien de schade eerst later wordt ontdekt binnen één
maand na het ontdekken daarvan, schriftelijk en met een duidelijke en zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving de schade aan Applied Orange meedeelt, bij gebreke
waarvan de aanspraak van Afnemer jegens Applied Orange vervalt.

9.3 De aansprakelijkheid van Applied Orange tot vergoeding van schade door
dood of lichamelijk letsel, alsmede aansprakelijkheid voor zaakschade, is beperkt tot het
bedrag dat ter zake onder de door Applied Orange afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. In alle andere gevallen is de
aansprakelijkheid van Applied Orange beperkt tot een bedrag van
maximaal twee maal de factuurwaarde van de goederen, althans tot tweemaal de
factuurwaarde van het gedeelte van de goederen waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.

9.4 Indien Applied Orange in verzuim is omdat haar prestatie niet aan de
gesloten overeenkomst beantwoordt, worden door Applied Orange de kosten
vergoed waarvan Afnemer kan aantonen dat hij deze heeft moeten maken en heeft gemaakt
om de prestatie van Applied Orange alsnog aan de gesloten overeenkomst te
laten beantwoorden, met dien verstande dat de aansprakelijkheid vanApplied Orange in geval van een dergelijk verzuim beperkt is tot maximaal het bedrag dat door
Afnemer betaald is voor de betrokken goederen.

9.5 De aansprakelijkheid van Applied Orange tot vergoeding van indirecte
schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in ieder geval (maar niet uitsluitend)
aangemerkt: gevolgschade, zoals geleden verlies, gederfde winst of inkomsten, gemiste
besparingen als kortingen, meerkosten van inkoop elders, schade door stagnatie of
vertraging in enige bedrijfsactiviteit en verbeurde boetes.

9.6 Applied Orange is niet aansprakelijk voor:
a. door Afnemer of enige derde geleden schade die het gevolg is van onjuist en/of
ondeskundig
gebruik van de goederen door de Afnemer of die derde. Afnemer vrijwaart Applied Orange voor alle aanspraken van derden ter zake het gebruik van de goederen;
b. schade die het gevolg is van wijzigingen die Afnemer, of een derde op verzoek van
Afnemer,
aan de goederen heeft aangebracht of heeft doen aanbrengen;
c. schade die het gevolg is van wijzigingen door Applied Orange aan de door
haar geleverde
goederen in overeenstemming met ontwerpen, specificaties of instructies die door Afnemer,
of door een derde op verzoek van Afnemer, aan Applied Orange zijn verstrekt;
d. schade die het gevolg is van de combinatie, de werking of het gebruik van de goederen
met andere goederen die niet of niet als een geheel door Applied Orange zijn
geleverd;

9.7 De beperkingen van aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel gelden niet indien
rechtens vast komt te staan dat het schade betreft die een rechtstreeks gevolg is van opzet
of grove schuld van Applied Orange of door haar ingeschakelde derden en
Afnemer bovendien aantoont dat hem geen enkel verwijt treft.

10. Rechten van intellectuele eigendom

10.1 Applied Orange behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van
intellectuele of industriële eigendom en soortgelijke rechten (waaronder begrepen rechten op
handelsnamen) ter zake de aan Afnemer geleverde goederen, alsmede met betrekking tot
alle informatie die Applied Orange in het kader van de totstandkoming en
uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld in de vorm van tekeningen, ontwerpen en
beschrijvingen, aan Afnemer ter beschikking stelt.

10.2 Het is Afnemer niet toegestaan:
a. zonder de schriftelijke toestemming van Applied Orange de goederen geheel
of gedeeltelijk
te (doen) namaken of kopiëren;
b. zonder de schriftelijke toestemming van Applied Orange de intellectuele
eigendomsrechtenaan derden bekend te maken of te gebruiken in enige promotie of
publicatie;

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter in geval van geschillen

11.1 Op alle overeenkomsten tussen Applied Orange en Afnemer, op de
onderhandelingen dienaangaande, op de uitvoering van de overeenkomst, alsmede op alle
hiermee verbonden kwesties is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen Applied Orange en Afnemer aangaande de
onderhandelingen die hebben geleid tot de overeenkomst, de uitvoering van de
overeenkomst, alsmede alle hiermee
verbonden kwesties zullen in eerste aanleg uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

12 Bedenktijd en ontbinding

12.1 In geval van consumentenkoop heeft wederpartij gedurende zeven dagen na de ontvangst van het goed het recht de koop te ontbinden. In dat geval dient wederpartij de goederen, ongeopend en ongebruikt, ten spoedigste en voor eigen rekening aan Applied Orange retour te zenden. Applied Orange zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde teruggeven.